2.3 Kehavälise viljastamisega seotud eetilised ja seadusandlikud dilemmad

Kellele võib teha kunstlikku viljastamist?

Kunstliku viljastamise korraldamise reeglid erinevad riigiti, sest sõltuvad kultuurilisest taustast, kommetest ja religioonist. Leidub ka selliseid konservatiivseid riike, kus viljatusraviprotseduurid on keelatud.

Eestis tehakse kunstliku viljastamise protseduur naistele, kellele on pandud viljatuse diagnoos. Kuna eeldatakse, et viljatusravi tulemusena sündinud lapse kasvatab täisealiseks ta ema, siis on protseduur lubatud kuni 50-aastastele naistele. Naised läbivad tervisekontrolli, kus selgitatakse välja viljatuse põhjus ning kinnitatakse, et protseduur, raseduse kandmine ja sünnitamine ei ohusta tulevase ema tervist.

Agne Velthut-Meikas

Agne Velthut-Meikas

Dotsent

Tallinna Tehnikaülikooli
keemia ja biotehnoloogia instituut

Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu liige

Vähemalt kuu enne viljatusraviprotseduuri käib naine nõustamisel. Kuu aja pikkune aeg on muuhulgas seatud selleks, et protseduure ei viidaks läbi hetkeemotsiooni ajel ning otsus oleks läbi mõeldud.

Kõik, kelle sugurakke viljatusraviprotseduuris kasutatakse, peavad andma vabatahtliku nõusoleku. Nõusolekut saab protseduuri toimumisajani tagasi võtta ning sel juhul ei tohi varem kogutud ja külmutatud sugurakke kasutada. Mõnikord tekib ootamatuid olukordi, näiteks meespartner hukkub pärast seemnerakkude kogumist ja külmutamist – sellisel juhul võib ta seemnerakke kasutada viljatusravis kuni ühe kuu jooksul.

Kas kehavälise viljastamise protseduuri tegemiseks peavad tulevased lapsevanemad olema abielus?

See oleneb riigi seadusandlusest. Eestis võib kehavälise viljastamise protseduuril munarakku viljastada abikaasa, partneri või anonüümse doonori seemnerakkudega. Seega võib naine pöörduda viljatusravi kliinikusse ka üksi. Kui tulevased lapsevanemad on abielus, siis kehtib mehe nõusolek ta seemnerakke kasutada abielu kestmise ajal. Pärast abielulahutust ei tohi külmas säilitatud seemnerakke mehe uue nõusolekuta kasutada.

Kes on sugurakudoonor ja millised on tema õigused?

Sugurakudoonoriks nimetatakse inimest, kes loovutab oma sugurakke (seemne- või munarakke) paaridele, kel enda sugurakke ei ole. Teisele paarile võib loovutada ka kasutamata jäänud embrüoid. See on üks viis, kuidas viljatud paarid saavad rasestuda ja sünnitada lapsi.

On teada, et sugurakkude kvaliteedi määrab esmajoones doonori vanus. Sellest lähtudes on doonormunarakkude arenguvõime ja doonorseemnerakkude viljastamisvõime tagamiseks seatud sugurakudoonoritele vanuse ülempiir: munarakudoonoril on see 35 aastat ja seemnerakudoonoril 40 aastat. Enne sugurakkude loovutamist läbivad kandidaadid põhjaliku tervisekontrolli, et välistada muuhulgas levinumad geneetilised haigused, sugulisel teel levivad haigused jm terviseprobleemid.

Eestis on sugurakudoonorlus anonüümne mõlemat pidi: tulevased vanemad ei tea, kes oli sugurakudoonor, ning doonor ei tea, millisele paarile ta rakke loovutati. Seega ei ole ohtu, et doonorsugurakkude abil eostatud laps otsib tulevikus üles oma geneetilise vanema või sugurakudoonor nõuab enda vanemluse tunnistamist. Siin on tehtud siiski üks erand: anonüümsuse põhimõte ei kehti, kui sugurakudoonoriks on viljatusravi läbiva naise lähisugulane.

Väikeses riigis on oht, et mõne nn superdoonori sugurakkude abil sünnib väga palju lapsi. Kuna doonorlus on anonüümne, siis need lapsed omavahelisest geneetilisest sugulusest teada ei saa. Sel põhjusel piiratakse ühe doonori sugurakkude abil sündivate laste arvu, milleks Eestis on kuus. Kõik kliinikud peavad doonorite ja nende abil sündinud laste arvu üle ranget arvestust.

Mõnikord soovib doonorrakke kasutanud paar saada infot doonori(te) üldiste omaduste kohta. Heaks näiteks on vanemate soov, et sündiv laps oleks välimuselt nende sarnane. Seepärast võib vanematele avaldada doonori kohta järgmisi andmeid:

rahvus

Rahvus

perekonnaseis

Perekonnaseis

kehaehitus

Kehaehitus

nahavärvus

Nahavärvus

Laste olemasolu

Laste olemasolu

parukas

Juuste värvus

haridus

Haridus

pikkus

Pikkus

silmade värvus

Silmade värvus

Arutle

Arutle grupis, millised on kehavälise viljastamise, sugurakudoonorluse ja eetikaga seotud võimalikud dilemmad. Vaata videost, milliseid eetikaküsimusi kehaväline viljastamine tekitab.

Eetika ja seadusandlus: kes siis on selle lapse vanemad, kes loodi doonorsugurakkude abil?

Loovutatud sugurakke või embrüoid kasutades võib tekkida rasedus ja sündida laps paarile, kel järglaste saamine muul viisil ei õnnestu. Laps ei ole siis aga geneetilises mõttes oma vanema(te) sugulane. Sellest tekib lapse päritolu ja ta vanemate kohta hulk eetikaküsimusi. Eestis reguleerib vanemluse väljaselgitamist perekonnaseadus. Selle alusel loetakse lapse emaks naine, kes on ta sünnitanud, ning lapse isaks abielus naise abikaasa või mees, kelle seemnerakke viljatusraviprotseduuril kasutati (kui see ei ole doonor). Seega seadusest lähtudes ei eeldata, et laps ja ta vanemad on tingimata geneetiliselt seotud.

Mis on surrogaatemadus?

Osal naistel ei ole võimalik emaks saada seetõttu, et nad ei saa tervislikel põhjustel last sündimiseni oma emakas kanda. Selle põhjuseks võivad olla emaka arenguhäired, kasvaja tõttu eemaldatud emakas või ka selline emaka limaskest, millele embrüo ei kinnitu.

Surrogaatemaks nimetatakse naist, kelle emakasse siiratakse doonorembrüo ning kes kannab raseduse sünnituseni välja, kuid loovutab siis lapse ta geneetilistele vanematele. Juhul kui embrüo loomiseks on kasutatud doonorsugurakke ja loote kandmiseks surrogaatema, siis ei lähegi kunstliku viljastamise protseduuri õnnestumiseks last kasvatama hakkavate vanemate osalust tarvis. Selline skeem on mõningates riikides tekitanud väga tulusa nn beebiäri, mille korral paarid tellivad valmis lapse ilma ise last eostamata ja sünnitamata.

Kuna väga keeruline on vahet teha juhtudel, mis on meditsiiniliselt põhjendatud, ja juhtumitel, mille eesmärgiks on kasum, ei ole Eestis praegu surrogaatemadus lubatud.

Eetika, seadusandlus ja viljatusravi

Mida tehakse embrüotega, mida lapse saamiseks ei kasutata?

Selleks, et kunstliku viljastamise protseduur oleks tulemuslikum, püütakse küpseks kasvatada võimalikult palju munarakke. Seda tehakse munasarjade hormoonstimulatsiooni abil, kus tavapärase tsükliga võrreldes, kus valmib vaid üks munarakk, kogutakse neid enam. Ühes tsüklis võidakse koguda isegi üle 10 munaraku, mis viljastuvad ja arenevad embrüoteks. Emakasse siiratakse neist kuni kolm, ülejäänuid säilitatakse vedelas lämmastikus, kus need püsivad elujõulisena aastaid.

Kui viljatusravi läbinud naine on soovitud arvu lapsi sünnitanud, võib tal üle jääda veel kasutamata embrüoid ning seega peab ta otsustama, mida nendega edasi tehakse.

  • Kasutamata embrüoid on võimalik loovutada anonüümselt mõnele teisele viljatule paarile.
  • Embrüoid on võimalik annetada teaduseks. Teadusprojektide raames võib Eestis kasvatada embrüoid kuni 14 päeva vanuseni. Seejärel tuleb need hävitada. Kuigi kasutatakse mõistet “katseklaasilapsed”, siis tegelikult katseklaasis lapsi sünniealiseks kasvatada ei ole võimalik ega ka seadusega lubatud. Kui embrüo on juba teadustööks annetatud, siis seda enam siirdamiseks kasutada ei tohi.
  • Kui embrüo omanikule ei sobi kumbki valik, siis kasutamata jäänud embrüod hävitatakse.

Eestis ei ole lubatud kasutamata jäänud embrüoid müüa või teha nendega muid tehinguid.

Arutle

Arutle grupis, mida sinu meelest peaks tegema embrüotega, mida ei kasutata.
Vaata videost, milliseid küsimusi see teema on tõstatanud.

Kuidas ja milleks saab inimese embrüoid kasutada teaduses?

Embrüo on olnud põnev teaduse uurimisobjekt juba aastasadu, sest selle uurimine annab teadmisi organismide varajasest arengust. Embrüotest eraldatud rakud käituvad nn tüvirakkudena, mis tähendab, et neist saab kasvatada kudesid ja organeid, mida omakorda on võimalik kasutada paljude haiguste raviks või uute ravimite katsetamiseks.

Inimembrüol (aga ka sugurakkudel) on eriline staatus: kõik nendega tehtavad muutused kanduvad üle sellest arenevale inimesele. Siinkohal tuleb täpsustada, et tavapärast kehavälise viljastamise protseduuri ei käsitleta teaduseksperimendina ning selle kestel ei muudeta sugurakkude ja/või embrüote pärilikku materjali.

Teadustöö raames on aga võimalik viia sisse muudatusi rakkude DNA järjestusse või embrüos sisalduvate eri rakutüüpide tasakaalu. Selliste tegevuste pikaajaline mõju on praegu ennustamatu. Seega on sugurakkude või embrüo muutmise kaudu oht luua inimene, kes peab kogu elu kannatama tõsiste terviseprobleemide käes tema embrüoga läbi viidud katsete tõttu või ei saa ta seepärast terveid järglasi. Samuti ei ole katsealusel inimesel võimalik anda nõusolekut sellistes katsetes osalemiseks, see on aga inimuuringute läbiviimise esimene eeldus. Selliste ebaeetiliste tulemuste vältimiseks püütakse inimesest pärit sugurakkude ja embrüotega tehtavaid toiminguid reguleerida nii riiklikul, Euroopa kui ka maailma tasandil.

Eestis on sugurakkude ja embrüotega keelatud teha nelja toimingut:

Valida embrüot siirdamiseks sugukromosoomide põhjal või kasutada vaid soovitud sugukromosoomiga seemnerakke munaraku viljastamiseks. Eesti kultuurile ei ole omane ühest või teisest soost lapse eelistamine ning selle regulatsiooniga soovitakse säilitada looduslik sooline tasakaal. Erandiks on geneetilised haigused, mis esinevad soopõhiselt – kas ainult tüdrukutel või ainult poistel.

Dolly with research leader Sir Ian Wilmut. Maurice McDonald/Press AssociationViljastatud munaraku tuuma asendamine mõne teise raku tuumaga. Sellisel viisil on kloonitud lugematu hulk loomi, näiteks Inglismaal kuulsaks saanud lammas Dolly. Kloonitud loomade ühiseks omaduseks on äärmiselt nõrk tervis, mitmesugused arenguhäired ja viljatus. Loomade kloonimine on eetikakomitee nõusolekul lubatud, inimese kloonimine on aga keelatud.

Luua mitmest embrüost nn liitembrüo. Seda tehnikat kasutatakse laboriloomadega tehtavates teaduskatsetes. Sisuliselt tähendab see võimalust, et osa kehast pärineb ühest embrüost ja ülejäänud keha teisest embrüost.

Luua embrüo, kus vaid üks sugurakk on inimpäritolu ja teine mõne muu loomaliigi päritolu. Nii oleks võimalik luua uus segaliik, mida looduses kunagi ei esineks.

Diskussioonid ja vaidlused inimembrüotega katsetamise eetika teemal on väga sagedased ning jäävad meid saatma ilmselt pikaks ajaks, sest tehnoloogilised lahendused ja teave ülal mainitud nelja keelatud punkti teostamiseks on maailmas juba mõnda aega olemas. Samuti erineb riigiti seadusandlus. Seetõttu esineb mainekates ajakirjades aeg-ajalt eetilisest seisukohast küsitavaid kõrgetasemelisi teadusartikleid, milles käsitletakse näiteks seda, et on loodud segu inimese ja ahvi embrüost, või võib kuulda uudist Hiina teadlasest, kes muutis HIV vastu immuunsuse saavutamiseks inimembrüo DNA järjestust, mille tulemusena sündisid muudetud DNA-ga lapsed (eestikeelne kajastus). Õnneks on näiteid eetilistest teadustöödest embrüoloogia valdkonnas siiski kordades rohkem.

Millal algab elu?

Arutle

Arutle grupis, mida võiks lugeda elu alguseks. Millal algab elu?
Kuidas see võib erineda kultuuriruumiti?

Igal seemnerakuga viljastatud munarakul on potentsiaal kasvada ja areneda lapseks. Ometi ei ole kõik embrüod arenemisvõimelised isegi mitte emaüsas ning suurem osa neist hukub enne, kui naine üldse adub, et on rasestunud.

Mis hetkel võib lugeda embrüot või loodet inimeseks? Millal tekib hing? Need on filosoofilised küsimused, mille vastus sõltub kultuuriruumist. Välja on pakutud mitmesuguseid embrüo arengu hetki, mida võiks lugeda elu alguseks:

viljastumine - elu algus?

Munaraku viljastumine seemnerakuga

organite areng

Erinevate organsüsteemide areng

südametöö algus

Loote südametöö algus

emakas

Embrüo kinnitumine emakale ehk esmane kontakt emaga

lapse sünd

Lapse sünd

Eestis on lubatud rasedust katkestada 22. rasedusnädalani. Selle kokkuleppe põhjuseks on toodud, et noorem loode ei ole võimeline väljaspool emakat ellu jääma. Seega algaks elu justkui loote 22. elunädalal, mil tema peamised organsüsteemid on välja arenenud. Peab aga mainima, et ka nii varajane loode vajab pärast sündi siiski intensiivset arstiabi, ta ellujäämisvõimalused on kesised ning tal esineb kogu elu terviseprobleeme.

opiq.ee ülesanded
Kontrolli oma teadmisi! Avatud kõigile!

Autorid, retsensendid ja kasutatud materjalid

Autorid ja teostus

  • Täname kõiki spetsialiste, kes on panustanud Viljakusest.ee digiõpiku loomisse!
  • Teksti autor dotsent Agne Velthut-Meikas
  • Teksti toimetaja Ele-Liis Kreek
  • Tehniline teostus ja graafika valik Kerti Alev
  • Infot kontrollis dr Liisa Viirmaa, NovaVita kliiniku vastutav arst, günekoloog ja reproduktiivmeditsiini eriarst, MD

Algallikad

Pildid ja illustratsioonid